Kinderen

Familiezaken

Kinderen

Kinderen en echtscheiding

Voor kinderen is een echtscheiding een hele heftige ervaring. Kinderen hebben op zich een groot vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Van belang is wel dat kinderen zich veilig blijven voelen. Juist die basisveiligheid kan worden beschadigd door een (v)echtscheiding. Daarom is het in het belang van het kind dat ouders zeer duidelijke afspraken maken waardoor zo min mogelijk conflicten ontstaan. Zo kunnen eventuele schadelijke gevolgen van een echtscheiding voor de kinderen worden beperkt. Op de website ouders uit elkaar wordt, passend bij de leeftijd van uw kind, informatie gegeven over de gevolgen van de echtscheiding.

Sinds 2009 worden ouders min of meer verplicht in onderling overleg afspraken te maken over de kinderen. Indien ouders gezamenlijk gezag hebben zijn zij verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan worden afspraken neergelegd over onder andere de hoofdverblijfplaats van de kinderen, een omgangsregeling met de andere ouder, de wijze waarop ouders elkaar over de kinderen informeren en de kinderalimentatie.

Ondertoezichtstelling (OTS)

Mijn kind wordt mogelijk onder toezicht gesteld, wat nu?

Door allerlei redenen kan de ontwikkeling van een kind in gevaar komen. Dit kan komen door bijvoorbeeld problemen in de gezinssituatie. Of vanwege kindeigen problematiek zoals een (geestelijke) stoornis of achterstand in de ontwikkeling. Als ouders heb je dan ondersteuning nodig. Er kan hulpverlening in een vrijwillig kader zijn ingezet waardoor instanties zoals Veilig Thuis en het Centrum Jeugd en Gezin al betrokken zijn. Soms lukt het echter niet als ouders om de problemen via vrijwillige hulpverlening op te lossen. Het kan ook zijn dat het kind deze hulp niet wil accepteren. De vrijwillige hulpverlening kan dan de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming zal een onderzoek instellen naar de thuissituatie en de ontwikkelingen van het kind. De Raad voor de Kinderbescherming zal dan in een rapportage aangeven waarom en of zij vinden dat er sprake is van een bedreiging in de ontwikkeling bij het kind. Indien en voor zover de Raad voor de Kinderbescherming meent dat de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, kan de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek tot ondertoezichtstelling indienen. Op dat moment zal een kinderrechter naar de zaak kijken die hierover een beslissing moet nemen. De criteria hiervoor staan in de wet en volgen uit artikel 1:255 BW:

“een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd;

ouders de zorg die nodig is om die bedreiging op te heffen niet voldoende accepteren; en

verwacht wordt dat ouders binnen een voor het kind aanvaardbare termijn hun opvoedingsverantwoordelijkheid zullen waarmaken.

Als de kinderrechter na het horen van alle partijen (en de minderjarige boven de twaalf jaar) van mening is dat het kind in zijn opvoeding wordt bedreigd, en dit ook kan onderbouwen, zal de ondertoezichtstelling worden uitgesproken. Soms kan het ook zijn dat er sprake is van een acute noodzaak. Een rapportage en het horen van partijen moet dan (tijdelijk) achterwege blijven. Er zal dan een zogenoemde voorlopige ondertoezichtstelling volgen die maximaal drie maanden duurt. In deze periode moet de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek doen naar de gezinssituatie.

Als ouder komt er met een (verzoek tot) ondertoezichtstelling veel op u af. U heeft de juiste ondersteuning nodig om dit proces tot een goed einde te brengen. Bij cliënten merken wij vaak een gevoel van schaamte en machteloosheid in dit soort zaken. Hierdoor is het juist van essentieel belang om goede (juridische) bijstand te hebben. Een dergelijke procedure maakt bovendien een inbreuk op het gezinsleven en het recht om het kind naar eigen goeddunken op te voeden. Het is dan ook zeer zeker van belang is dat dit middel niet te lichtzinnig wordt ingezet indien en voor zover er alternatieven beschikbaar zijn. Samen met u kunnen wij op zoek naar de beste alternatieven en zullen wij de opties in kaart brengen.

Als het verzoek tot ondertoezichtstelling door de kinderrechter wordt toegewezen is dit echter nog geen reden voor paniek. Een ondertoezichtstelling wordt over het algemeen slechts voor de duur van één jaar of minder bepaald. Het uitgangspunt is namelijk dat ouders de opvoedingsverantwoordelijkheden binnen een aanvaardbare termijn weer moeten kunnen oppakken.

In deze periode zal een gecertificeerde instelling – zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg of de William Schrikker Groep Jeugdbescherming & Jeugdreclassering – worden aangewezen. Deze instelling  is belast met de uitvoering hiervan. In het gezin zal een gezinsvoogd komen die ouders aanwijzingen zal geven.  Aanwijzingen ter zake de opvoeding en verzorging van het kind. De gezinsvoogd zal de ouders en het kind ook ondersteunen waar nodig. Naar verloop van tijd zal de gezinsvoogd zijn of haar bevindingen en de stand van zaken in de gezinssituatie moeten rapporteren. Er kan dan een verlenging van de ondertoezichtstelling worden verzocht door de betrokken instelling. Maar er kan ook geen verzoek worden ingediend waarna de ondertoezichtstelling van rechtswege zal eindigen.

Veel ouders weten echter niet dat de ondertoezichtstelling ook op verzoek vroegtijdig kan worden beëindigd. Als de ondertoezichtstelling wordt toegewezen kunnen wij – naast de mogelijkheden voor hoger beroep – ook samen kijken naar de mogelijkheden om de ondertoezichtstelling vroegtijdig te laten beëindigen. Zo kan het zelf actie ondernemen en hiervoor (eventueel met de hulp van instanties) de juiste stappen zetten ervoor zorgen dat de ondertoezichtstelling eerder en op een goede manier tot een einde kan worden gebracht. Daarnaast kan dit ook van belang zijn om een eventuele uithuisplaatsing te voorkomen.

Gimbrère Legal staat voor u klaar met raad en daad. Wij hebben jarenlang ervaring als het gaat om ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gesloten plaatsingen van jeugdigen. Wij kunnen samen met u kijken naar de mogelijkheden. Ook kunnen wij u bij een (aangekondigd) onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming adviseren en bijstand verlenen.

Heeft u vragen omtrent het familierecht? Of wilt u gewoon meer informatie? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten van onze sectie personen- en familierecht.

Contact

Call Now