Haags kinderontvoeringsverdrag

Familiezaken

Haags kinderontvoeringsverdrag

Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 (HKOV)

Indien u van plan bent samen met uw kind vanuit het buitenland terug te keren naar Nederland, dan is het belangrijk dat u er van op de hoogte bent dat dit niet zonder meer kan. In een dergelijk geval krijgt u namelijk te maken met het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980.

In de praktijk ontstaat er vaak discussie over de uitleg van de termen: “toestemming”, “gezagsrecht” of “gewone verblijfplaats”. Het is dus belangrijk om duidelijkheid te krijgen wat precies onder deze termen wordt verstaan.

Toestemming

Toestemming voor permanent verblijf in een ander land, niet uitsluitend voor bijvoorbeeld een vakantie, dus voor een bepaalde tijd. De toestemming voor permanent verblijf is niet hetzelfde als de toestemming voor bepaalde tijd, zoals een vakantie naar Nederland. In het geval toestemming is verkregen voor een bepaalde tijd, dan maakt men zich gedurende deze periode niet schuldig aan kinderontvoering. Zodra men na deze periode niet terugkeert en in Nederland blijft, dan valt dit wél onder het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980. Indien geen schriftelijke toestemming is verkregen van de andere ouder of vervangende toestemming van de rechter, dan maakt men zich schuldig aan kinderontvoering. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 is dan eveneens van toepassing.

Gezagsrecht

Het recht dat betrekking heeft op de zorg van het kind en in het bijzonder het recht om te beslissen over de verblijfplaats van het kind.

Gewone verblijfplaats

De woonplaats van het kind waar het voor zijn ontvoering zijn hoofdverblijf had, waar het kind naar school ging en vriendjes heeft.

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 is van toepassing in de volgende gevallen: 

  • het kind is jonger dan 16 jaar oud.
  • Het kind is, zonder toestemming van de ouder met het (mede)gezagsrecht of vervangende toestemming van de rechter, achtergehouden of overgebracht naar een ander land.
  • Het kind is, in strijd met het gezagsrecht van het land waar het zijn gewone verblijfplaats had, overgebracht of achtergehouden in een ander land.


Het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • als het recht van het land waar het kind verblijft bepaalt dat de ouder zelfstandig over de verblijfplaats mag beslissen.
  • Er is schriftelijke toestemming nodig van de andere ouder om het kind mee naar Nederland te nemen en daar voor onbepaalde tijd te verblijven.
  • Er is vervangende toestemming van de rechter in het land van vertrek om het kind mee te nemen. Indien de rechter de toestemming onder bepaalde voorwaarden heeft geformuleerd, dan kan hier enige inperking aan vastzitten.

Voorkom kinderontvoering

Het doel van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 is kinderontvoering te voorkomen. Het kind moet zo snel mogelijk teruggeleid kunnen worden naar het land van waar het is meegenomen. De Centrale Autoriteit is de instantie die toeziet op de naleving van het verdrag. Het verdrag wordt zeer strikt geïnterpreteerd door de rechterlijke macht. De rechter is verplicht het kind terug te sturen tenzij met succes een beroep wordt gedaan op de weigeringsgronden van het verdrag. Een beroep op deze gronden wordt niet gemakkelijk aangenomen. In Nederland wordt geen onderscheid gemaakt tussen een ontvoering uit een niet-verdragsland of een verdragsland.

Wat er kan gebeuren als u zich schuldig maakt aan kinderontvoering?

  • De Centrale Autoriteit kan een verzoek ontvangen van uw partner met het verzoek tot teruggeleiding van het kind.
  • Juridische gevolgen bij een teruggeleiding van uw kind naar het land van waaruit u het kind hebt meegenomen, zoals strafrechtelijke vervolging of het overgaan van de dagelijkse zorg voor de kinderen naar uw (ex-)partner. Dit is per land verschillend.
  • Praktische gevolgen bij een teruggeleiding van uw kind naar het land van waaruit u het kind heeft meegenomen. Dit is per situatie verschillend.

Contact

Call Now