Familierecht in Spanje

Familiezaken

Familierecht in Spanje

Scheiden

Een echtscheiding is vaak een emotioneel proces. Toch is een zakelijke afwikkeling gewenst en zelfs noodzakelijk. De Spaanse wetgeving verplicht u bij echtscheiding een advocaat in te schakelen. Daarnaast is de advocaat een belangrijke schakel in de gehele afwikkeling. Betrokkenheid, inleving en ervaring zijn namelijk belangrijke aspecten om tot een goede juridische afwikkeling te komen. Een advocaat van Gimbrere Legal draagt hier zorg voor.

Advocaat

Ingeval van echtscheiding is het noodzakelijk om een advocaat in te schakelen. Betrokkenheid en ervaring zijn belangrijke aspecten om tot een goede juridische afwikkeling te komen.

Het echtscheidingsverzoek kan door één van de echtelieden óf gezamenlijk bij de rechtbank worden ingediend. Een gezamenlijke procedure heeft als voordeel dat een gezamenlijke advocaat alle zaken die in het kader van de scheiding aan de orde komen en waarover overeenstemming is bereikt, in een convenant (schriftelijke overeenkomst) vastlegt, het zogenaamde echtscheidingsconvenant.

Kinderen en scheiden in Spanje

Bij echtscheiding dient er een regeling te worden getroffen met betrekking tot het gezag over de kinderen, het toevertrouwen van de kinderen (dagelijkse zorg), de toewijzing van de echtelijke woning, een omgangsregeling met de kinderen, de alimentatie voor de kinderen, de partneralimentatie en de afwikkeling van het huwelijksvermogensrégime.

Ook in het Spaanse rechtssysteem is het belangrijk dat dit goed wordt geregeld. De echtscheidingsadvocaten van Gimbrere staan u daarom graag bij een soepele en goede afwikkeling waar zowel u als uw partner en kinderen de vruchten van plukken.

Echtscheidingsprocedure in Spanje

Eenzijdige echtscheidingsprocedure in Spanje

Indien bij een echtscheiding geen overeenstemming tussen partijen wordt bereikt, kan een eenzijdige echtscheidingsprocedure worden gestart, waarbij met een eigen advocaat de belangen worden behartigd. Middels een voorlopige voorzieningenprocedure kan een voorlopige rechterlijke beslissing inzake de toevertrouwing van de kinderen, de verblijfplaats van de kinderen of de kinderalimentatie worden verzocht. In Spanje is het niet mogelijk in deze procedure partneralimentatie te verkrijgen.

Internationaal recht bij echtscheidingsprocedures in Spanje

Bij echtscheiding kan het internationale privaatrecht een probleem zijn. Welk recht is van toepassing en welke rechter is bevoegd? De gewone verblijfplaats van de kinderen bepaalt bijvoorbeeld de jurisdictie van de rechter met betrekking tot dezen. Indien één van partijen voornemens is terug te keren naar Nederland, is het niet zomaar mogelijk eventuele kinderen, die hun gewone verblijfplaats in Spanje hebben, mee te nemen. Er zou dan sprake kunnen zijn van internationale kinderontvoering.

Betreffende huwelijk is het opmerkelijk dat men in Nederland volgens de wet in gemeenschap van goederen trouwt, tenzij men een akte van huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt. Dit is volgens het nationale Spaanse recht ook het geval. Naar Catalaans recht daarentegen trouwt men automatisch onder scheiding van goederen.

Scheiding van tafel en bed in Spanje

Bij scheiding van tafel en bed in Spanje dient er aangetoond te worden dat zich een situatie voordoet waarbij voortzetting van samenleving van de echtgenoten niet meer mogelijk is. Met wederzijds goedvinden kunnen de betrokkenen om een scheiding verzoeken. Voorwaarde is dat er meer dan één jaar is verstreken sinds de sluiting van het huwelijk.

Bij het ontbreken van een dergelijke overeenstemming zal zij slechts kunnen worden uitgesproken indien één van de echtgenoten hierom verzoekt. Dit op basis van één van de gronden voor scheiding van tafel en bed. Dergelijke gronden kunnen zijn:

  • Het ongerechtvaardigd verlaten van de woning, echtelijke ontrouw, beledigend of kwetsend gedrag en enige andere ernstige of herhaalde schending van de echtelijke plichten;
  • Elke ernstige of herhaalde schending van de plichten met betrekking tot de gezamenlijke kinderen of kinderen van één van de echtgenoten welke in het gezin samenleven;
  • Veroordeling tot een vrijheidsstraf van meer dan zes jaar;
  • Alcoholisme, drugsverslaving of geestelijke stoornissen, mits het belang van de andere echtgenoot of dat van het gezin de opschorting van het samenleven vereisen;
  • Vrij overeengekomen feitelijke opschorting van het echtelijk samenleven gedurende zes maanden;
  • Feitelijke opschorting van het echtelijk samenleven gedurende drie jaar.

 

Alimentatie in Spanje

Kinderalimentatie in Spanje

U woont in Spanje, heeft kinderen en gaat scheiden. Dan is het belangrijk te weten hoe de Spaanse wet omgaat met kinderalimentatie. Hieronder vindt u de antwoorden op de belangrijkste vragen over alimentatie.

Voor wie geldt kinderalimentatie?

Kinderen kunnen aanspraak maken op alimentatie totdat zij meerderjarig zijn (18 jaar) tenzij de minderjarige over voldoende eigen inkomsten beschikt. Nadat de kinderen meerderjarig zijn, blijft de verplichting tegenover kinderen bestaan wanneer zij niet over voldoende financiële middelen beschikken, hun opleiding nog niet hebben voltooid en geen werk hebben wegens een reden welke niet aan hen kan worden toegerekend.

Wat is het verschil tussen ouderlijk gezag en dagelijkse zorg?

Het ouderlijke gezag (patria potestad) blijft na een echtscheiding in vrijwel alle gevallen bij beide ouders liggen. Dit gezag geeft de ouders de bevoegdheid om belangrijke beslissingen over het kind te nemen, bijvoorbeeld over de keuze van een school, het laten uitvoeren van een operatie etc. Hierover moeten zij het dus met elkaar eens worden; ook na een echtscheiding.

Over de dagelijkse zorg (guarda y custodia) van de kinderen daarentegen, beslist de rechter. Deze zorg betreft de dagelijkse dingen zoals aankleden, voeden en naar school brengen. De uitoefening van deze zorg kan men aan beide ouders of aan één van de ouders toevertrouwen. In het laatste geval wordt er voor de andere ouder een omgangsregeling vastgesteld.

Wat kunt u doen als de kinderalimentatie niet wordt betaald?

Voor het opeisen van achterstallige kinderalimentatie heeft u een advocaat en procureur nodig. In Spanje is het niet mogelijk af te zien van de alimentatie. Met andere woorden, de rechter zal altijd alimentatie toekennen aan de minderjarige kinderen. Ook al heeft de ouder geen inkomsten.

Kan de alimentatie worden gewijzigd?

Als de economische positie van één van de ouders wezenlijk verbeterd of verslechterd is, kan de alimentatie worden gewijzigd.

Contact

Call Now