Maria Laura Arismendi vertelt ons in dit interview over de huidige vooruitzichten en perspectieven in Uruguay.

Mijn naam is Maria Laura Arismendi. Ik ben een Certified Public Accountant afgestudeerd in 2018 aan de Universidad de la República. In 2009, halverwege mijn studie, vond ik een vacature op het prikbord van de faculteit Economie en Bestuurskunde. Ik aarzelde geen moment om te solliciteren. De functie werd aangeboden door de Nationale Maatschappij voor Ontwikkeling. De taken bestonden uit het ontvangen en evalueren van investeringsprojecten.

Na verschillende functies en promoties werd ik in 2013 benoemd tot algemeen coördinator van de Toepassingscommissie. Een Adviescommissie van de Uitvoerende Macht, opgericht bij de Investeringswet nr. 16.906). (hierna COMAP). Hiervan was ik tot eind 2016 lid. De algemene investeringsregeling, die bij voornoemde wet is ingesteld, verleent belastingvoordelen aan IRAE-belastingplichtige ondernemingen die investeringsprojecten indienen en zich ertoe verbinden bepaalde externe effecten te genereren, zoals het scheppen van werkgelegenheid.

Van 2010 tot 2016 was ik de vertegenwoordiger van het ministerie van Economie en Financiën (hierna MEF) bij de COMAP, omdat in die periode de regelingen ter bevordering van investeringen van kracht waren die zijn geregeld bij decreet nr. 455/007 en decreet nr. 2/012.

Mijn grootste professionele prestatie? Dat was zonder twijfel dat ik aan het begin van mijn carrière de algemene coördinatie van COMAP namens het MEF op me nam. En tegelijkertijd leiding gaf aan het team van beoordelaars en controleurs van de gepresenteerde investeringsprojecten.

Op mijn beurt was ik de vertegenwoordiger van het MEF bij de COMPRODE (Commissie voor Sportprojecten). Dit vanaf de oprichting ervan en gedurende de daaropvolgende 3 jaar. COMPRODE is opgericht bij Wet nr. 18.833 van 28 oktober 2011 betreffende de bevordering van de sport. Deze Commissie adviseert de uitvoerende macht over de toekenning van belastingvoordelen aan sportverenigingen waarvan de projecten bevorderd zijn verklaard.

Na mijn termijn bij COMAP was ik adviseur bij het Macro-economisch en Financieel Adviesbureau van het Ministerie van Economie en Financiën. Daar ondersteunde  ik de autoriteiten bij de besluitvorming over de verschillende bestaande regelingen ter bevordering van investeringen. Daarnaast nam ik actief deel aan de totstandkoming van de verordeningen inzake de regeling ter bevordering van investeringen. Zoals geregeld bij Decreet nr. 143/018.

In beide perioden heb ik een belangrijke rol gespeeld. Zowel bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als bij het Nationaal Agentschap voor huisvesting. Dit aangezien ik vanaf het begin van de uitvoering van de verordening van de wet op de sociale huisvesting lid was van de CAIVIS (Adviescommissie voor investeringen in sociale huisvesting – Wet nr. 18.795 van 17 augustus 2011). Deze commissie adviseert de uitvoerende macht over de toekenning van belastingvoordelen aan ondernemingen waarvan de projecten als bevorderd zijn aangemerkt.

In de periode waarin ik deel uitmaakte van het Macro-economisch en Financieel Adviesbureau van het MEF, heb ik deze portefeuille mogen vertegenwoordigen voor de volgende door het MGAP gecoördineerde instellingen en commissies: INALE (Nationaal Melkinstituut), FFDSAL (Fonds voor de financiering en de duurzame ontwikkeling van de zuivelindustrie), INAVI (Nationaal Wijnbouwinstituut), FFRAA (Fonds voor de financiering en de herstructurering van de rijstindustrie), JUNAGRA (Nationaal Landbouwschap), Honoraire Fiscale Commissie van het Fonds voor de wederopbouw en de ontwikkeling van de landbouw. In deze periode werd ik ook benoemd tot vertegenwoordiger in de CSA (Commissie voor de rijstsector), gecoördineerd door het OPP, en in de Speciale Commissie die is ingesteld bij Decreet 139/986, gecoördineerd door het MIEM.

Mijn werk in het openbaar bestuur eindigde in 2020. Het vervulde mij met voldoeningen en verrijkende ervaringen, vergezeld van veel leren, constante uitdagingen en het overwinnen van obstakels. Daarbij bleef ik altijd trouw aan mijn waarden en overtuigingen, waar ik elke dag trots op ben.

Waaruit bestaat je werk? Wat voor advies geeft u?

Ik werk momenteel als zelfstandig accountant. Ik verleen professionele diensten om de particuliere sector wegwijs te maken in de verschillende investeringsmogelijkheden in ons land. Voornamelijk in de huidige regelgeving van de algemene investeringsregeling, namelijk Decreet nr. 268/020.

Wat zijn de meest voorkomende vragen die u krijgt bij uw werk als adviseur over potentiële investeringen?

Gezien mijn lange betrokkenheid bij COMAP zijn dat vragen die verband houden met de algemene investeringsregeling. De ondernemingen willen met name weten wat de kracht van de regeling is. Hoe complex de presentatie van het project is. Tot welke belastingvoordelen zij toegang zouden hebben, wat de in aanmerking komende investering is. En welke verbintenissen zij moeten aangaan om van deze vrijstellingen gebruik te kunnen maken.

Een andere terugkerende vraag is wat de specifieke voordelen zijn voor de sector waartoe de onderneming behoort. En of er, afhankelijk van de kenmerken van de onderneming, enige vorm van subsidie of belastingvoordeel naast de algemene regeling bestaat.

Vindt u Uruguay een aantrekkelijk land? Waarom daar investeren? Welke gunstige omstandigheden vindt u?

Dat is het zeker. Ons land heeft een track record van geconsolideerde politieke, sociale en democratische stabiliteit. Evenals macro-economische gezondheid, wat het juiste klimaat schept voor investeringen. Het land werkt voortdurend aan een adequaat ondernemingsklimaat en de grootst mogelijke faciliteiten voor de uitvoering van investeringen.

In Uruguay hebben de directe buitenlandse investeringen (BDI) recordniveaus bereikt. Hierdoor heeft het land zich, uitgedrukt in BBP, bij de belangrijkste ontvangers van BDI in Zuid-Amerika kunnen plaatsen. De laatste jaren verzesvoudigden de BDI in waarde in vergelijking met historische gegevens. Wil een kleine en open economie zoals die van Uruguay aantrekkelijk zijn voor BDI, dan is het van essentieel belang om een sterk en betrouwbaar institutioneel kader te hebben. De opeenvolgende Uruguayaanse regeringen hebben voor een adequaat investeringsklimaat gezorgd door te zorgen voor een bedrijfsvriendelijk klimaat, een aantrekkelijk en stabiel juridisch stelsel en een regelgevend en institutioneel kader dat is aangepast aan de behoeften van de investeerders.

Uruguay is een Investor Grade land, bekrachtigd door de belangrijkste kredietbeoordelingsbureaus. Kredietratings zijn een belangrijke onafhankelijke beoordeling waarmee internationale beleggers rekening houden bij het samenstellen van hun beleggingsportefeuille.

Op 25 februari 2021 werd Uruguay het 50e land dat toetrad tot de “OESO-verklaring inzake internationale investeringen en multinationale ondernemingen”. Dit als gevolg van de indrukwekkende vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van hervormingen van het investeringsbeleid ter verbetering van het ondernemingsklimaat van het land. En ter bevordering van de positieve bijdrage die investeringen kunnen leveren aan de economische, ecologische en sociale vooruitgang.

Uruguay beschikt over een eersteklas haveninfrastructuur in zijn hoofdstad. Van waaruit het over het dichtste wegennet van het continent beschikt, met uitstekende contacten met de buurlanden. Het beschikt over een moderne luchthaven, aangewezen als een van de beste ter wereld. Zowel in de havens als op de luchthavens van het land kunt u opereren onder de regeling vrije haven/luchthaven die het mogelijk zal maken logistieke operaties uit te voeren, met inbegrip van het toevoegen van waarde aan de wederingevoerde goederen zonder belastingheffing.

DBI in combinatie met aantrekkelijke stimuleringsmaatregelen en regelingen ter bevordering van investeringen leidden tot een aanzienlijke instroom van kapitaal die zich vertaalde in aanzienlijke veranderingen in de exportmatrix van het land. De wet ter bevordering van investeringen heeft bijgedragen tot de invoering van geavanceerde technologie op het gebied van: productiemiddelen en machines, irrigatiesystemen, schone energieproductie, enz. De technisering van de landbouw-, industrie- en veeteeltsector is verbeterd en een reeks diensten in verband met de productie van agrovoedingsmiddelen is geïntegreerd, waardoor de toegevoegde waarde van de eindproductie is toegenomen.

Bovendien heeft de bosbouwwet van 1987, die al meer dan 30 jaar van kracht is, een grote invloed gehad op de economie en samen met de wet ter bevordering van investeringen gezorgd voor een kader en een consequent beleid voor de ontwikkeling van de bosbouwindustrie. De uitvoer van hout en pulp vertegenwoordigt momenteel bijna een vijfde van de goederenuitvoer van Uruguay.

De Uruguayaanse uitvoer van goederen bedroeg in 2021 in totaal 11.549 miljoen USD. Dit is het hoogste historische niveau in waarde. Rundvlees was het product met de grootste impact op de groei in 2021, zowel door betere prijzen als door hogere exportvolumes. Ook de verkoop van elektrische energie en pulp steeg sterk, dankzij hogere uitvoerprijzen. Andere producten met een positief effect op de jaarlijkse verandering waren hout, bijproducten van vlees, sojabonen en drankconcentraat.

China was in 2021 opnieuw de belangrijkste handelspartner van Uruguay. Dit land nam 28% van de goederenuitvoer voor zijn rekening, met een uitvoer van 3.277 miljoen USD. Op de tweede plaats kwam Brazilië (16%). Gevolgd door de Europese Unie (14%), Argentinië (5%), de Verenigde Staten (5%) en Egypte (4%).

Wat de handelsovereenkomsten betreft, werd in 2021 een gezamenlijke haalbaarheidsstudie met China aangekondigd om een mogelijke vrijhandelsovereenkomst tussen Uruguay en China te evalueren. Eind 2021 werd ook aangekondigd dat de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen Uruguay en Turkije in maart 2022 van start zouden gaan.

Anderzijds heeft ons land een belangrijke weg afgelegd en legt het nog steeds af met betrekking tot bestuur en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Uruguay zet zich werkelijk in voor alles wat een verandering inhoudt van de utilitaire criteria van efficiëntie en productiviteit voor individueel voordeel. De sociale gevolgen van het heden zijn niet meer te overzien en de Uruguayaanse bedrijfscultuur is zich bewust geworden van het wereldwijde probleem. Het land beschikt over het institutionele kader om het onderwerp te controleren en te onderwijzen. Uruguay heeft de beste energievoorziening in Latijns-Amerika op basis van hernieuwbare bronnen. Het is een land met een grote sociale verantwoordelijkheid en het menselijk potentieel in Uruguay is zeer concurrerend. Met name dankzij de hoge technische en universitaire kwaliteit en de flexibiliteit om zich aan te passen aan nieuwe productie- of technologische processen en nieuwe werkwijzen en voorschriften.

Wij zijn trots op de goede interinstitutionele communicatie tussen de verschillende publieke en particuliere economische actoren. Er is een zeer goede communicatie tussen de ministeries en in het algemeen tussen alle openbare en particuliere instellingen. Uruguay heeft een reeks hervormingen doorgevoerd die een belangrijke verbetering van de efficiëntie en de souplesse van de overheidsprocessen inhouden. Zoals de opening van bedrijven op dezelfde dag, elektronische facturering en ondertekening, en één enkel loket voor de buitenlandse handel. Zij werkt onder meer ook actief aan de verbetering van de termijnen voor de behandeling van bouwvergunningen.

Een zeer belangrijk punt is dat buitenlandse investeerders dezelfde stimulansen genieten als plaatselijke investeerders, beschermd door de Investeringswet nr. 16.906, die ondernemingen fiscaal gelijkstelt. De COMAP (uitvoeringscommissie) heeft de uitvoerende macht de afgelopen tien jaar investeringsprojecten van in totaal ongeveer 1,5 miljard dollar per jaar aanbevolen. In het kader van het laatste van kracht zijnde regelgevingsdecreet van deze wet (periode 05/2020-05/2022) werden 3.168 investeringsprojecten ingediend voor een totaalbedrag van 2.971 miljoen USD. De wet machtigt de uitvoerende macht om te bepalen welke soorten ondernemingen in aanmerking komen voor belastingvoordelen. Sinds 2007 kunnen alle IRAE-belastingplichtige ondernemingen hun project voor promotie indienen, ongeacht hun activiteit. Momenteel is decreet nr. 268/20 van kracht, dat coöperaties ook in staat stelt investeringen te bevorderen.

Uruguay wordt gekenmerkt door een gunstig beleid voor zowel grote ondernemingen als micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Zij kunnen bijvoorbeeld allemaal een beroep doen op de algemene investeringsregeling, die een extra belastingvrijstelling geeft aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Investeringen in roerende activa die rechtstreeks bestemd zijn voor de activiteit van de onderneming en de bouw van onroerende goederen of vaste verbeteringen, met uitzondering van die welke bestemd zijn voor een woning, kunnen in het kader van wet nr. 16.906 als subsidiabel worden beschouwd. Investeringen in zaailingen en de kosten voor de aanplant van meerjarige fruitbomen en -struiken komen ook voor COMAP in aanmerking. Voor investeringsprojecten ingediend bij de

Krachtens artikel 23 van decreet nr. 268/020 en tot 31 augustus 2023 wordt de aankoop van elektrische voertuigen beschouwd als een in aanmerking komende investering.

Via de algemene investeringsregeling kunnen ondernemingen de volgende belastingvoordelen genieten:

-Vrijstelling van de belasting op inkomsten uit economische activiteiten voor een percentage van de in aanmerking komende investering, dat voortvloeit uit de toepassing van een matrix van indicatoren. (In tegenstelling tot eerdere verordeningen staat de huidige verordening een accumulatie van 150% punten in de indicatormatrix toe, waardoor hogere scores en dus een hogere vrijstelling mogelijk zijn).

-Vrijstelling van vermogensbelasting op roerende en onroerende goederen voor een periode van 8 jaar indien het project in Montevideo wordt uitgevoerd, en voor 10 jaar indien het in het binnenland wordt uitgevoerd.

-Teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde voor de aankoop ter plaatse van materialen en diensten voor de civiele werken en roerende goederen voor het investeringsproject.

Volledige vrijstelling van belastingen en rechten op de invoer van roerende vaste activa en materialen bestemd voor de gestimuleerde civiele werken, mits deze niet concurrerend zijn verklaard voor de nationale industrie.

Anderzijds bepaalt de wet dat de promotieverklaring betrekking kan hebben op een specifieke sectorale activiteit. Dit punt heeft het mogelijk gemaakt regelgeving op te stellen om investeringen in strategische sectoren aan te trekken (deze zullen in punt 7 worden vermeld).

Uruguay is een leider geworden op technologisch gebied en staat bovenaan de ICT-ontwikkelingsindex in Latijns-Amerika. Dit blijkt ook uit het niveau van internetpenetratie en downloadsnelheid, waarbij ons land hoog scoort in de regio. De voordelen van de wet op de financiële insluiting voor het gehele financiële stelsel, zowel voor de particuliere sector als voor de consumenten, zijn onmiskenbaar.

Het land is op weg om een innovatiehub te worden. Uruguay is de grootste exporteur van software per hoofd van de bevolking in Latijns-Amerika. Daarnaast een onbetwiste leider op het gebied van communicatie, met een gemeenschap van meer dan 600 bedrijven in de technologiesector.

Vindt u het aantrekkelijk voor landen als Spanje en Uruguay om zakelijke banden met elkaar aan te knopen?

Ja. Spanje is de vierde economie van Europa en dit houdt belangrijke mogelijkheden in voor Uruguay als toegangspoort tot de Europese Unie. Anderzijds bekleedt Spanje een internationaal leidende positie op verschillende gebieden, zoals hernieuwbare energie en biotechnologie, die kunnen bijdragen tot het stimuleren van de produktiematrix van Uruguay met economische, sociale en ecologische duurzaamheid. Uruguay wordt gekenmerkt door zijn politieke, economische en institutionele stabiliteit, de eerbiediging van de individuele vrijheden en zijn openheid voor de wereld, zowel op het gebied van handel als van investeringen. Zoals in een vorig punt is vermeld, wordt Uruguay gekenmerkt als een land dat nationale en buitenlandse investeringen gelijk behandelt. Bovendien is het belangrijk erop te wijzen dat Spanje en Uruguay een vergelijkbare cultuur hebben. Hetgeen de handelsbetrekkingen tussen beide economieën vergemakkelijkt.

Hoe zit het met Nederland ten opzichte van Uruguay?

Ja, want er zijn belangrijke complementariteiten vastgesteld in de productieve matrices van beide landen. Bij voorbeeld zou de ervaring van Nederland met een sterk gemechaniseerde voedselproductie en de toepassing van biotechnologieën met zorg voor de natuurlijke hulpbronnen van belang kunnen zijn voor de Uruguayaanse landbouwsector. Evenzo kunnen de agro-exportroeping van Uruguay en zijn prominente positie op het wereldtoneel voor bepaalde producten bijdragen tot de reputatie van Nederland als voedselleverancier.


Welke mogelijkheden of voordelen kan een buitenlander hebben door zich in Uruguay te vestigen of er zaken te doen?

Naast de hierboven in punt 4 genoemde instrumenten, kunnen wij de volgende belangrijkste instrumenten noemen die door de verschillende ministeries worden toegepast ter bevordering van investeringen in ons land:

Diensten

-Wet op de vrijhandelszones. Gebruikers van vrijhandelszones zijn vrijgesteld van alle nationale belastingen die zijn of worden ingesteld. Met inbegrip van die waarvoor bij wet specifieke vrijstellingen zijn vereist, met betrekking tot de activiteiten die zij in de zone verrichten. In de vrijhandelszones werken ongeveer 15.000 mensen (van wie 56% tertiair onderwijs heeft genoten). In 2021 bedroeg de omzet van de vrijhandelszones 2 322 miljoen dollar, oftewel 20% van de totale omzet van het land.

-Gedeeld dienstencentrum. Een gedeeld dienstencentrum wordt gedefinieerd als een entiteit die behoort tot een groep van ondernemingen, waarvan de exclusieve activiteit bestaat in het daadwerkelijk verlenen van bepaalde diensten (gespecificeerd in de regelgeving) aan ten minste twaalf (12) verbonden partijen die tot voornoemde groep behoren.

Bouw

-Wet op de publiek-private participatie. Dit biedt stimulansen en stelt een kader vast voor investeringen in infrastructuurwerken via joint ventures. Via deze wet kunnen werken aan wegen, spoorwegen, havens, luchthavens, energie-infrastructuur, afvalverwerking en sociale infrastructuur worden uitgevoerd.

-Wet op Sociale woningen. Wet nr. 18.795 bevordert de bouw van sociale woningen (VIS) door zeer belangrijke belastingvoordelen toe te kennen aan zowel de projectontwikkelaar als de kopers van de woningen.

-Regeling voor bouwwerken van grote economische betekenis. Zij bevordert de bouw van onroerend goed voor huisvesting of kantoorgebruik, voor verkoop of verhuur; zij bevordert ook de verstedelijking op particulier initiatief (d.w.z. de transformatie van plattelands- of voorstadsgrond, de verdeling ervan en de terbeschikkingstelling van de nodige infrastructuur voor de bouw van woningen).

Industrie, energie en technologie

Industrieparken en wetenschaps- en technologieparken. Dit is een instrument van het industriebeleid dat vergunningen en voordelen verleent aan ontwikkelaars en gebruikers van industrieparken en wetenschaps- en technologieparken.

Industrieel Fonds. Dit Fonds is een instrument dat niet-terugvorderbare middelen toekent aan ondernemingen die investeringsprojecten indienen die de toegevoegde waarde bevorderen.

-Biotechnologiebesluit nr. 11/013. Dit is een sectoraal stimuleringsinstrument dat belastingvoordelen toekent aan bedrijven die biotechnologische productieactiviteiten verrichten.

Biotechnologiefonds. Dit is een medefinancieringsinstrument voor biotechnologieprojecten, dat niet-terugvorderbare middelen verstrekt aan bedrijven in de sector.

-BTW- en IMESI-vrijstelling op de aankoop van kapitaalgoederen. BTW- en IMESI-vrijstelling voor roerende goederen die rechtstreeks bestemd zijn voor de productiecyclus van de onderneming en die bestemd zijn voor de opheffing of vermindering van hun negatieve milieueffecten of voor het herstel van de aangetaste milieuomstandigheden.

Incubaelectro. Een incubatieprogramma ter bevordering van innovatieve, op elektronica gebaseerde projecten in een vroeg stadium.

-Electronica en Robotica Fonds. Bevordert de ontwikkeling van bedrijven op dit gebied door waarde toe te voegen aan de productie van goederen en diensten.

-Technology Linkage Fund. Dit is een instrument om industriële KMO’s te ondersteunen bij het verbeteren van de productieprocessen en het concurrentievermogen.

-Voordelenregeling voor fabrikanten van landbouwmachines.  Met dit programma wordt beoogd de productie van landbouwmachines in Uruguay te stimuleren door de vrijstelling van alle belastingen op de invoer van de nodige onderdelen te bevorderen.

Veeteelt en landbouw

– FFRAA (Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera). Financiert de rijstactiviteit.

– FFDSAL (Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera). Dit fonds financiert de zuivelactiviteit van producenten.

-FFG (Fondo de Fomento de la Granja). Dit fonds wijst middelen toe voor de kwijtschelding of aflossing van schulden van landbouwers aan de Banco de Previsión Social (Socialezekerheidsbank).

-Vrijstelling van BTW op de verkoop en invoer van landbouwmachines.

Toerisme

-Decreet 173. Dit is een decreet dat in het algemeen door toeristische ondernemingen wordt toegepast in combinatie met de algemene investeringsregeling. Het extra voordeel van dit decreet is dat het een vrijstelling van 50% van de invoerrechten verleent zonder de voorwaarde van niet-concurrentievermogen en een vrijstelling van BTW op de grond waarop het met het investeringsproject verbonden onroerend goed is gelegen.

-Condominium Hotels. Aan de activiteit van Condominium Hotels worden belastingvoordelen toegekend, zowel aan de ontwikkelaar als aan de exploitant.

-Indirect voordeel: voordelen voor buitenlandse toeristen (en voor binnenlandse toeristen in 2022 voor nul-btw op sommige diensten en btw-verlaging op andere toeristische diensten in het laagseizoen tot 30 september). Korting op de uitgaven bij stations in een bepaalde straal in toeristische gebieden. Belastingvrije regeling voor buitenlandse toeristen.

De toegang tot financiering en de soliditeit van de financiële instellingen maken de uitvoering van investeringen doeltreffend. Zij ondersteunen de verschillende bedrijfssectoren en passen hun financiële instrumenten aan de economische realiteit van elke sector aan.

Tenslotte moet worden gewezen op het bestaan en het doel van twee nationale agentschappen. Deze spelen vandaag een fundamentele rol voor de particuliere sector:

-ANII (Nationaal Agentschap voor Onderzoek en Innovatie): opgericht in 2006 als antwoord op de groeiende aandacht voor innovatie en de noodzaak om de ontwikkeling van technische en professionele kennis in het land vanuit de publieke sector te bevorderen. En om het beheer en de ontwikkeling van innovatieve ondernemingen waarvan de toepassing de hele bevolking ten goede komt, aan te moedigen.

– ANDE (nationaal ontwikkelingsagentschap): een instelling die de ontwikkeling van het land bevordert door middel van programma’s ter verbetering van het concurrentievermogen van bedrijven en gebieden, met de nadruk op het midden- en kleinbedrijf.


Denkt u dat Uruguay kan worden gezien als een poort naar Latijns-Amerika?

Ongetwijfeld, Uruguay kenmerkt zich zijn politieke, economische en institutionele stabiliteit. Alsmede de eerbiediging van de individuele vrijheden en zijn roeping om zich open te stellen voor de wereld. Zowel op het gebied van handel als van investeringen. Op zijn beurt onderhoudt Uruguay van oudsher goede betrekkingen met de landen in de regio. Vrije toegang tot Mercosur geeft het land toegang tot een belangrijke Zuid-Amerikaanse markt zonder tarieven. Bovendien neemt het door zijn geografische ligging een bevoorrechte positie in vanuit logistiek oogpunt, als toegangspoort tot Zuid-Amerika.

Wenst u meer informatie over hoe Gimbrere Legal u kan bijstaan in zaken in Uruguay? Of u nu een burger of een buitenlander bent, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Call Now